Disclaimer

Het gebruik van de Vlakwa waterdatabank (link) is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Na registratie stemt u in dat u hiervan kennis genomen hebt en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Gebruik van de databank

Vlakwa besteedt veel aandacht en zorg aan haar waterdatabank (link) en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Vlakwa niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de databank verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Vlakwa de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen in een e-mail naar info@vlakwa.be. Vlakwa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de databank of van op of via de databank ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Bescherming van de persoonsgegevens

Vlakwa verbindt er zich toe om de gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de databank (e-mail naar info@vlakwa.be)
  • Vlakwa treft de benodigde veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Cookies

De site van de Vlakwa waterdatabank maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Als u met hyperlinks wordt doorverwezen naar andere websites of databanken van derden, beschikt Vlakwa over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites of informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites of databanken die deze databank bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe informatie. Vlakwa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites of databanken en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om informatie uit deze databank te consulteren, te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Vlakwa behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de databank zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien u commercieel gebruik wenst te maken van informatie uit de Vlakwa waterdatabank of indien u deze informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor onze toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via e-mail (info@vlakwa.be), per brief of per fax. U vermeldt in de aanvraag welke informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze informatie wenst te gebruiken. Indien u de toestemming wordt verleend is deze steeds kosteloos.

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze databank vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze databank houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

VLAKWA Graaf Karel de Goedelaan 34 B-8500 Kortrijk Belgium T +32 (0)56 24 12 61 F +32 (0)56 24 12 80 info@vlakwa.be Disclaimer